Product Stewardship: Beschermen wat ons het meest dierbaar is. 

Stewardship

DuPont is toegewijd om een voorbeeld te zijn in product stewardship voor alle gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt in dat het wereldwijde standaarden en ook lokale voorschriften opvolgt.
Product stewardship houdt in dat er een veilig en correct gebruik van de producten gewaarborgd wordt vanaf ontdekking, tijdens gebruik tot bij de afzet van het product. Als voorbeeld, de gebruiksaanwijzing op de etiketten van de DuPont Crop Protection producten zijn zo gemaakt dat de aanwijzingen helder , beknopt en makkelijk te begrijpen zijn.

DuPont ondersteuning voor telers
DuPont geeft Stewardship richtlijnen en trainingen die de telers helpen om de producten correct en op een verantwoorde manier te gebruiken, om de opbrengst en kwaliteit van het gewas te verbeteren. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met uw lokale DuPont vertegenwoordiger.

Voor een goede productondeersteuning hebben we 3 prioriteiten geidentificeerd:

Prioriteit: Opslag en afzet
Indien gewasbeschermingsmiddelen en hun verpakking niet correct worden gebruikt of opgeslagen dan kan dit tot een potentieël ernstig risico leiden.
DuPont Crop Protection geeft informatie en trainingen aan gebruikers hoe ze onze producten correct moeten gebruiken en opslaan.  

Essentiële stappen:

  • Alle gewasbeschermingsmiddelen moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking met het correcte label.
  • De producten moeten opgeslagen worden op plaatsen met voldoende licht en ventillatie.
  • De opslagplaats voor gewasbeschermingsproducten moet beveiligd en gesloten zijn.
  • Lege verpakkingen moeten gereinigd worden en nadien op een correcte manier worden afgevoerd zodat deze vernietigd kunnen worden.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden opgeslagen in een andere ruimte dan gewasbeschermingsmiddelen.

Prioriteit: Veilig transport
Lokale wetten regelen het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen. Het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen moet dan ook voldoen aan deze wetten, ook correcte signalisatie moet gebruikt worden en er moet voor gezorgd worden dat het verzonden product is vergezeld van de juiste documenten.

Essentiële stappen:

  • Elk voertuig dat wordt gebruikt om gewas­beschermings­middelen te vervoeren moet voorzien zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, brandblusser, zaklantaarn en  materiaal om gemorst product op te vangen.  
  • Gewasbeschermingsmiddelen moeten apart van passagiers, dieren en voedingsproducten vervoerd worden.

Priority: Correct gebruik
Personen moeten zichzelf beschermen wanneer men het gewas­beschermingmiddel gaat laden of toepassen. Gebruikers moeten ge­trained worden om zichzelf te beschermen en de gebruiksaanwijzingen te volgen; ze moeten ook op de hoogte zijn van de benodigde tijd alvorens een gewas geoogst mag worden of opnieuw bespoten mag worden na een toepassing met het product.  

Essentiële stappen:

  • Heb voldoende kennis over de noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Voor  een toepassing samen uit te voeren, bereken eerst de hoeveelheid van het gewasbeschermingsmiddel dat nodig is en meng enkel het volume in dat nodig is voor de toepassing.

De informatie gegeven op deze website is alleen ter referentie.  Verwijs altijd naar de product etiketten voor details en gebruiksaanwijzing.