Wereldwijd privacybeleid m.b.t. informatie

Wereldwijd Gegevens Privacy Beleid:
 
Dit beleid heeft betrekking op de toewijding van DuPont aan het beschermen van de privacy van persoonsgegevens die door DuPont worden verzameld of gebruikt bij de zakelijke activiteiten van DuPont. Het bereik van dit Beleid omvat de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van werknemers, klanten, leveranciers en andere derden. DuPont zal voor zichzelf en haar dochterondernemingen wereldwijd bedrijfsprocedures opzetten en hanteren die in overeenstemming zijn met dit beleid.
 
Wij respecteren de privacyrechten van personen.
 
DuPont neemt privacy ernstig en is toegewijd aan het naleven van de wettelijke vereisten met betrekking tot privacy van persoonsgegevens. DuPont evalueert van tijd tot tijd haar werkwijzen inzake het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van persoonsgegevens, om naleving van wet- en regelgeving te garanderen.

 
Wij informeren betrokkenen over de verzameling van hun persoonsgegevens.
 
DuPont informeert de betrokkenen, op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, als persoonsgegevens worden verzameld, in navolging van de van toepassing zijnde wetgeving. Zulke informatieverstrekkingen beschrijven het doel van de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens.
 
Wij verkrijgen expliciete toestemming inzake bijzondere persoonsgegevens /opt-in.
 
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit vereist, hanteert DuPont procedures die garanderen dat bijzondere persoonsgegevens met expliciete toestemming worden verzameld.

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de informatieverstrekking aan de betrokkene.
 
DuPont verzamelt en gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de informatieverstrekking aan betrokkenen. DuPont kan echter besluiten identificerende kenmerken uit verzamelde gegevens te verwijderen en de informatie die daaruit voortkomt te gebruiken voor statistische, historische, wetenschappelijke of andere doeleinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.
 
Wij zorgen voor beveiliging van persoonsgegevens.
 
DuPont zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de beveiliging van persoonsgegevens te behouden en de integriteit van de persoonsgegevens te waarborgen.
 
Wij geven betrokkenen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
 

DuPont hanteert commercieel redelijke procedures, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, opdat betrokkenen hun verzamelde persoonsgegevens kunnen inzien, kunnen wijzigen indien deze onjuist of onvolledig, en kunnen verwijderen.
 
Wij vereisen dat derden die persoonsgegevens van DuPont verwerken de van toepassing zijnde wetgeving naleven.
 
DuPont vereist dat derden die persoonsgegevens van DuPont verkrijgen of aan DuPont verstrekken, waaronder leveranciers van ondersteunende diensten, ervoor zorg dragen dat zulke persoonsgegevens adequaat worden beveiligd.
 
Wij bieden een mogelijkheid om klachten te verwerken.
 
DuPont publiceert de procedures voor afhandeling van klachten over potentiële afwijkingen van opgezette procedures ter bescherming van persoonsgegevens.
 
Wij verstrekken persoonsgegevens als dit van rechtswege wordt vereist.
 

Indien dit bij wet of door een rechter wordt vereist of is toegestaan, kan DuPont persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en/of verstrekken volgens procedures waarbij het niet vereist is de betrokkene te informeren (bijvoorbeeld met betrekking tot gerechtelijk onderzoek).
 
Wij sluiten onze personeelsprocessen aan bij het beleid van DuPont.
 
DuPont past processen, beleid, gewoonten en richtlijnen op het gebied van personeelsmanagement  aan, zodat deze aan dit Beleid voldoen.

Wij behouden de mogelijkheid dit beleid te wijzigen.
 
DuPont behoudt zich het recht voor dit beleid of de haar daarmee verband houdende werkwijzen op elk moment te wijzigen.
 
Als u zich zorgen maakt over uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op door een e-mail sturen naar info@dupont.com, met als onderwerp 'privacy'.

Rev. August 23, 2016